Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy


Zwoleń: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa(sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji)gazu ziemnego wysokometanowego grypy E dla potrzeb obiektów Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu w okresie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Numer ogłoszenia: 301394 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252542 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Licealnych w Zwoleniu, ul. Żeromskiego 34, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 048 676 22 80, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa(sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji)gazu ziemnego wysokometanowego grypy E dla potrzeb obiektów Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu w okresie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Lokalizacja: obiekt przy ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń Przewidziany pobór w okresie 24 m-cy: 1 899 000 kWh )180000 m3) Grupa taryfowa: W-5 Numer punktu poboru: 3595951788 Rodzaj urządzenia gazowego: kocioł c.o. o mocy 275 kW ( 2kotły) Układ pomiarowy składa się z: gazomierza miechowego typu G 65 Zapotrzebowanie na moc godzinową 55m3/h.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.21.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EWE Polska Sp. z o. o, ul.Małe Garbaty, 61-756 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 000302902,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 000277601,90

  • Oferta z najniższą ceną: 00000277601,90 / Oferta z najwyższą ceną: 0000312462,44

  • Waluta: PLN .

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

15‑10‑2015 09:52:40

Zwoleń, dnia 14 .10.2015 r.

Zespół Szkół Licealnych w Zwoleniu

ul. Żeromskiego 34

26-700 Zwoleń

 

ZSL.S.26.1.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest : Kompleksowa dostawa  gazu ziemnego do budynków Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu

 

        Działając w myśl art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U        z 2013r.poz.907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Szkół Licealnych w Zwoleniu przy ul. Żeromskiego 34,

26-700 Zwoleń, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą z uwagi na przyjęte kryterium oceny ofert, tj: cena (waga  100 % ), została wybrana oferta oznaczona Nr 2 złożona przez:

EWE Polska sp. z o.o, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała maksymalną ilość punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert określone w Rozdziale XII SIWZ, zawiera wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania w oparciu o zapisy  art. 24 ust.1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

 

 

 

L.p

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość przyznanych pkt w kryterium cena

1.

ENEA S.A, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

91,41

2.

EWE Polska sp. z o.o, ul. Małe Garbary 9,

61-756 Poznań

100,00

3.

EcoErgia Sp. z o.o, ul. Zabłocie 23,

30-701 Kraków

92,45

4.

DUON Marketing and Trading S.A ,

ul. Heweliusza 9, 80-890  Gdańsk

98,18

5.

Energia dla firm S.A , ul. Domaniewska 37,

02-672 Warszawa

96,27

6.

ENERGA Obrót S.A, AL. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

97,28

7.

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o, ul. M. Kasprzaka 25c, 01-224 Warszawa

88,84

 

 

 

 

Zatwierdzam

Honorata Dziwisz

Dyrektor ZSL w Zwoleniu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Artur Pluta
email: tpluta@plusnet.pl tel.:0486762514
, w dniu:  14‑07‑2007 08:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik
email: akmiecik@finn.pl tel.:+48 (42) 684-98-91 fax: +48 (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑07‑2007 08:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑11‑2015 11:27:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie