Odpowiedzi na pytania


W toku postępowania na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu wpłynęły następujące zapytania:

 

 

 1. Czy istnieje możliwość poznania profilu dotychczasowego zużycia gazu w rozbiciu na poszczególne miesiące w kWh?

Odpowiedź:  Dane z faktur

Lp.

Rok 2014

 zużycie gazu  w m3

Zużycie gazu w kWh

1.

I

15430

41m3/h

II

11455

37 m3/h

III

9060

28 m3/h

IV

4977

27 m3/h

V

1797

42 m3/h

VI

794

9 m3/h

VII

4

2 m3/h

VIII

17

190 kWh

IX

1032

11598 kWh

X

5667

63380 kWh

XI

10252

114310 kWh

XII

13351

149157 kWh

2.

Rok 2015

 

 

 

I

13196

147425 kWh

II

11585

132466 kWh

III

10229

114442 kWh

IV

6740

75522 kWh

V

1286

14469kWh

VI

729

8241 kWh

VII

95

1071 kWh

VIII

0

0 kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czy Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego?

 

Odpowiedź: Placówki oświatowe, jako „podmioty systemu oświaty”, w rozumieniu   art. 2 ustawy z dnia 1991 r o systemie oświaty, są zwolnione z podatku akcyzowego w przypadku, gdy paliwo gazowe jest przeznaczone wyłącznie na cele opałowe (co ma miejsce, placówki nie są też Pośredniczącym podmiotem gazowym), art. 31b ust 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

 

 1. Czy cena w formularzu cenowym powinna zawierać akcyzę?

 

 • Nie.

 

 1. Czy istnieje możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

 

 • Istnieje możliwość podpisania umowy drogą  korespondencyjną.

 

 

 1. Wykonawca sugeruje modyfikacje formularza cenowego w polu Dystrybucja stała poprzez dodanie mocy umownej i ilości godzin?

 

 • Zamawiający dokonał zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ w  poz. 3                 

 

 1. Czy zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy?

 

 • „… Zamawiający w rozdziale II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia         

           pkt. 2.6określazobowiązania Wykonawcy do czynności związanych ze zmianą

sprzedawcy paliwa gazowego:

-wypełnia podpisaną do złożenia ( w imieniu własnym i Zamawiającego) do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego ( Polskiego Górnictwa Naftowego i

Gazownictwa Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie) pisemnego zgłoszenia o

zawarciu umowy sprzedażypaliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do

sieci dystrybucyjnejPolskiej SpółkiGazownictwa Sp. z o. o z siedzibą w

 •  

- reprezentowania Zamawiającego przed Polskim Górnictwem Naftowym i

Gazownictwem Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie w sprawach związanych

procedurązmiany sprzedawcy.”

 

 1. Wykonawca informuje Zamawiającego, do obliczenia wartości opłaty sieciowej stałej grupy taryfowej W5, zgodnie z regulacją Urzędu Regulacji Energetyki wartość podawana jest jako gr/(kWh/h)*h- Moc umowna x ilość godzin w okresie obowiązywania umowy. Brak prawidłowego określenia tej wartości uniemożliwia przygotowania wyceny. Proszę o zmianę treści formularza.

 

 • Zamawiający dokonał zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ w poz. 3                  

 

                                                                                                                                                                       Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                      Honorata Dziwisz

 

 

W toku postępowania na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu wpłynęły następujące zapytania:

 

 

 1. Czy Zamawiający zgodzi się na udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD)?

Odp. Zamawiający zgadza się na wersje edytowalną załączników do SIWZ.

      

 1. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.

Wykonawca informuje, że dnia 25 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2013 poz. 820).

Na podstawie wyżej wspomnianego rozporządzenia od 1 sierpnia 2014 roku zmieniona została jednostka rozliczenia zużycia paliwa gazowego z m³ na kWh (kilowatogodziny). Wykonawca prowadzi rozliczenia w kWh, co powoduje, iż posługiwanie się przez Państwa jednostką wyrażoną w m³ uniemożliwi nam przygotowanie wyceny i złożenie oferty. W celu przeliczenia 1 m³ przy (tj. 39,5 kJ) współczynnik konwersji wynosi 10,972 kWh. Wobec powyższego faktu prosimy o modyfikację tabeli, poprzez wprowadzenie w kolumnie 4, Lp. 3- dystrybucja stała, Mocy umownej przeliczonej na kWh/h.

Odp. W załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy w kolumnie 3, lp. 3 –zamiast   

                55m3/h jest 603 kWh.

 1. Dotyczy treści Rozdział II, pkt 2.4 tj.:

„Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz.1059) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.121) oraz przepisami wykonawczymi na podstawie w/w aktów prawnych”

poprzez dodanie następującej treści:

„…zgodnie z postanowieniami Umowy, Taryfą Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu dla odpowiedniej grupy taryfowej (dalej Taryfa Operatora)”?

Wykonawca wyjaśnia, że do chwili obecnej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie wydał decyzji w sprawie uwolnienia cen gazu w Polsce, co oznacza, że wszyscy Wykonawcy zajmujący się obrotem paliwem gazowym muszą posiadać w dalszym ciągu zatwierdzoną Taryfę, umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego do „Odbiorców” końcowych (Zamawiających) – bez względu na poziom odbioru przez danego Odbiorcę.

Mając powyższe na względzie informujemy, iż postanowienia zawarte w taryfie każdego Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego są wiążące dla każdego Odbiorcy paliwa gazowego.

Odp. W treści Rozdziału II pkt 2.4 dodaje się następującą treść

„…zgodnie z postanowieniami Umowy, Taryfą Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu dla odpowiedniej grupy taryfowej (dalej Taryfa Operatora)”?

Wykonawca wyjaśnia, że do chwili obecnej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie wydał decyzji w sprawie uwolnienia cen gazu w Polsce, co oznacza, że wszyscy Wykonawcy zajmujący się obrotem paliwem gazowym muszą posiadać w dalszym ciągu zatwierdzoną Taryfę, umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego do „Odbiorców” końcowych (Zamawiających) – bez względu na poziom odbioru przez danego Odbiorcę.

Mając powyższe na względzie informujemy, iż postanowienia zawarte w taryfie każdego Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego są wiążące dla każdego Odbiorcy paliwa gazowego.

 

 1. Dotyczy treści Rozdział II, pkt 2.8 tj.:

„Rozliczanie następować będzie w cyklach miesięcznych według aktualnego zużycia paliwa gazowego, płatne na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę”

poprzez zastąpienie go treścią

„Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD), w okresach ustalonych w Taryfach Wykonawcy i OSD. Należności z tytułu dostarczania Paliwa gazowego będą regulowane przez Zamawiającego na podstawie faktur lub innych dokumentów wystawianych przez Wykonawcę lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu w terminie wskazanym w Umowie”?

Odp. W treści Rozdziału II, pkt 2.8  zapis „„Rozliczanie następować będzie w cyklach      

     miesięcznych według aktualnego zużycia paliwa gazowego, płatne na podstawie      

     prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę” zastępuje się „Rozliczanie  

     ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie

     rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika  

     konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i  

     Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD), w okresach ustalonych w Taryfach

     Wykonawcy i OSD. Należności z tytułu dostarczania Paliwa gazowego będą

     regulowane przez Zamawiającego na podstawie faktur lub innych dokumentów

     wystawianych przez Wykonawcę lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie

      i w jego imieniu w terminie wskazanym w Umowie”?

 

 

 

 1. Dotyczy: treści Rozdziału XVI pkt 16.8 ppkt b).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie treści punktu tj.:

„zmiany cen jednostokowych, określonych dla kompleksowej dostawy gazu, będącej wyłącznie skutkiem zmiany stawki podatku akcyzowego lub stawki podatku VAT. Zmiana ceny oferty może nastąpić po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. w szczególności nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z odbiorcami”

poprzez zastąpienie treścią zaproponowaną przez Wykonawcę

 

„zmiany cen i stawek paliwa gazowego, opłaty abonamentowej a także cen i stawek opłat dystrybucyjnych, w przypadku Zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfy OSD dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji gazu ziemnego, wprowadzających zmianę cen i stawek lub zasad stosowanych w rozliczeniach z Zamawiającym”?

Wykonawca wyjaśnia, iż przedmiotowa zmiana będzie zgodna treścią Rozdziału II pkt 2.7.

 

Odp. W treści Rozdziału XVI pkt 16.8 ppkt b) „zmiany cen jednostokowych, określonych dla kompleksowej dostawy gazu, będącej wyłącznie skutkiem zmiany stawki podatku akcyzowego lub stawki podatku VAT. Zmiana ceny oferty może nastąpić po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. w szczególności nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z odbiorcami”

doprecyzowuje się „zmiany cen i stawek paliwa gazowego, opłaty abonamentowej a także cen i stawek opłat dystrybucyjnych, w przypadku Zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfy OSD dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji gazu ziemnego, wprowadzających zmianę cen i stawek lub zasad stosowanych w rozliczeniach z Zamawiającym”?

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Artur Pluta
email: tpluta@plusnet.pl tel.:0486762514
, w dniu:  20‑05‑2008 11:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Artur Pluta
email: tpluta@plusnet.pl tel.:0486762514
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2015 10:23:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive